Co znamená bohoslužba 

Bohoslužba slova pro ministranty

Začátek

Ve jménu otce, syna i ducha svatého.
Amen

zde může ministrant vlastními slovy přivítat shromážděné lidi, popřípadě oznámit důvod konání bohoslužby slova

namísto vlastního uvítání lze použít následující

(Bratři a sestry,
Bůh nás ve své lásce zve ke stolu svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista.)


Abychom s duchovním užitkem mohli naslouchat slovům evangelia a přistoupit ke svatému přijímání, litujme svých chyb a vyznejme se nejprve ze svých hříchů.

chvíle ticha

Smiluj se nad námi Pane,
zhřešili jsme proti tobě.
Ukaž nám pane své milosrdenství,
a dej nám svou spásu.

Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, hříchy nám odpusť a doveď nás do života věčného.
Amen

Pane smiluj se - Pane smiluj se
Kriste smiluj se - Kriste smiluj se
Pane smiluj se - Pane smiluj se

(zpívá varhaník, nebo ministrant odrecituje)

Modleme se: Úvodní modlitba z misálu pro daný den.

Bohoslužba slova:

1. čtení


žalm + sloka písně

ministrant přistoupí ke čtení evangelia
V evangeliu podle svatého ___ čteme....

Přímluvy (čteme vše z knížečky s přímluvami pro daný den)

Svaté přijímání:

ministrant po přímluvách prostře na stůl korporál (čtvercový hadřík), přinese ciborium ze svatostánku, položí jej na korporál a vzdá úctu pokleknutím

Nyní se společně pomodleme, jak nás to naučil sám Pán
Otče náš, jenž si na nebesích...

Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

podávání rukou

nyní by měla zaznít píseň Beránku boží

ministrant vezme jednu hostii z ciboria, pozvedne ji asi do výšky očí a říká:

Hle, Beránek Boží,
ten, který na sebe vzal hříchy světa.
Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena.

ministrant se krátce potichu pomodlí a přijme tělo Páně

nyní proběhne podávání těla Kristova ostatním ministrantům a lidu

po svatém přijímání ministrant setře zbytky hostií z patén do ciboria a odnese jej zpět do svatostánku
korporál na stole pak složí a uklidí

nyní nastane chvíle tiché meditace po přijetí těla Páně

ministrant přečte následující závěrečnou modlitbu
Modleme se.

Bože, byli jsme nasyceni duchovním pokrmem a pokorně prosíme:
dej, ať se účastí na této svátosti učíme moudře hodnotit věci pozemské
a usilovat o dobra věčná.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

nebo

Modleme se.

Bože, tys nám dal ve svátosti, kterou jsme přijali, účast na slávě tvého Syna;
radostně ti děkujeme, že nám už zde na zemi dáváš podíl na nebeském životě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen

Závěr:

zde se ministrant může rozloučit vlastními slovy a vyřešit organizační záležitosti

ministrant pronese následující požehnání a sám se žehná znamením kříže

Ať nám žehná a chrání nás všemohoucí a milosrdný Bůh,

Otec i Syn i Duch svatý.

Amen

Rozejděme se v pokoji

Bohu díky